Autorileping

Käesoleva autorilepingu pooled A.A. (edaspidi ‘autor’) ja AS B:B: (edaspidi ‘kirjastaja’), keda esindab ……………….., on sõlminud autorilepingu teose “XYZ” (teose lühikirjeldus, vajaduse korral autoripoognate arv, zanr vms)  kasutamiseks alljärgnevatel tingimustel.

1. Autor annab kirjastajale ainulitsentsi teose paljundamiseks (reprodutseerimiseks) ja levitamiseks raamatuna eesti keeles kogu maailma territooriumil.

2. Kirjastajal on õigus kasutada teost või katkendeid teosest teose tutvustamiseks või reklaamimiseks. Kirjastajal ei ole õigust ilma autori eelneva nõusolekuta kasutada teost muude kaupade, teenuste või ideede reklaamimiseks.

3. Kirjastajal on käesoleva autorilepingu alusel õigus teha teosest kuni xxx koopiat (kaasaarvatud sundeksemplarid ja tasuta jagatavad eksemplarid).

4. Teose käsikiri on kirjastajale üle antud (kuupäev).

(b) Autor kohustub teose käsikirja kirjastajale üle andma hiljemalt 30. märtsil 1998. aastal. Autor kohustub käsikirja kirjastajale üle andma arvutidisketil koos väljatrükiga.

5. Käesolev autorileping jõustub lepingu sõlmimise päeval ning kehtib viis aastat alates lepingu sõlmimisest.

6. Käesoleva autorilepingu kehtivuse tähtaja jooksul ei ole autoril õigust ilma kirjastaja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada teost käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud viisil ega lubada kolmandatel isikutel teose kasutamist käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud viisil.

7. Kirjastajal on õigus levitada käesoleva autorilepingu kehtivuse tähtaja jooksul käesoleva autorilepingu tingimuste alusel tehtud koopiaid ka pärast autorilepingu tähtaja möödumist.

8. Kirjastaja kohustub alustama teose kasutamist käesolevas autorilepingus ettenähtud viisil hiljemalt kahe ja poole aasta jooksul alates teose üleandmisest.

9. Kirjastajal ei ole õigust anda sublitsentse ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

10. Autoritasu suuruseks käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud õiguste eest on ………. EEK, mis makstakse autorile hiljemalt kolme kuu jooksul pärast teose trükis väljaandmist, kuid mitte hiljem kui 30 kuu möödudes teose üleandmisest.

11.  Autoril on õigus saada tasuta vähemalt viis teose eksemplari, mis antakse autorile üle hiljemalt autoritasu maksmise päeval.

12.  Autor kohustub kirjastajale teatama oma pangaarve või aadressi muutumisest. Juhul, kui autor ei täida käesolevas punktis nimetatud kohustust, vabaneb kirjastaja mistahes autoritasu makmisega viivitamisest tingitud viiviste või leppetrahvide maksmise kohustusest.

13.  Käesoleva autorilepingu rikkumise korral vastutavad pooled vastavalt autorilepingus, “Autorilepingute üldistes tingimustes” või seaduses kindlaks määratud korras.

14.   Kirjastaja võib teha teoses mistahes muudatusi ning lisada teosele teiste autorite teoseid (sealhulgas illustratsioone, eessõnu, järelsõnu) ainult autori nõusolekul.  Autor on kohustatud 10 (kümne) päeva jooksul pärast vastava ettepaneku saamist kirjastajalt teatama kirjastajale, kas ta on nõus muudatustega, mida kirjastaja soovib teoses teha ja kas ta lubab lisada teosele teiste autorite teoseid. Kui autor ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul kirjastajale oma otsust teatanud, loetakse et autor on muudatustega, mida kirjastaja soovib teoses teha, ja/või teiste autorite teoste teosele lisamisega nõus.

15. Autor kinnitab, et ta on loonud teose isiklikult ning tal on õigus sõlmida käesolevat lepingut käesolevas lepingus toodud tingimustel. Autor kinnitab, et teose kasutamine käesoleva autorilepinguga kindlaks määratud viisil ei riku ühegi teise isiku autoriõigust.

16. Käesoleva autorilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Kirjanike Liidu ja kirjastaja kokkuleppega kinnitatud “Autorilepingute üldisi tingimusi”.

Kirjastaja: B.B.             Autor: A.A..
Aadress:                            Aadress:
pangaarve nr: