Õpikutes ja töövihikutes teoste ja nende osade avaldamise tingimused ja mahud ning minimaalsed autorile makstavate hüvitiste määrad

Õpikutes ja töövihikutes teoste ja nende osade avaldamise tingimused ja mahud ning minimaalsed autorile makstavate hüvitiste määrad,
mis Eesti Kirjanike Liidu arvates on autorite suhtes õiglased

1. Kõik tingimused seoses teose või selle osa avaldamisega (s.h. töötajad, väljaande kirjeldus, tiraaž, kordustrükkide võimalus, maht, autorile makstavad hüvitised jne.), välja arvatud punktis 2 nimetatu, lepitakse kokku üksnes ja igakordselt teose autori (või tema poolt volitatud isiku või muudel asjaoludel teose autoriõiguste omaja) ja kirjastaja vahel.

2. Motiveeritud mahud ja võimalikud tsitaadi suurused, mida kirjastaja võib kasutada õpikus AÕ §19 kohaselt (teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel, õigusemõistmise ja halduslikel eesmärkidel) ilma autori käest luba küsimata ja autorile tasu maksmata, on järgmised:
2.1. Proosa – kuni 900 tähemärki, kuid mitte rohkem kui 1/10 teose kogumahust
2.2. Luule – kuni 12 värsirida, kuid mitte rohkem, kui 1/3 luuleteose kogumahust
2.3. Vanemate klasside õpikutes tuleb tsiteerimisel näidata täpne allikas.
NB! Puudutab mitteärilisi teaduslikke ja hariduslikke väljaandeid, kus katkendeid tsiteeritakse.

3. Minimaalsed autorile teose või teose osa avaldamise eest õpikutes ja töövihikutes makstavad hüvitise määrad (brutosummad, millest kuulub mahaarvestamisele tulumaks), on järgmised:
3.1. originaallooming
3.1.1. proosa – 30 eurot standardlehekülg, s.o 1800 tähemärki
3.1.2. luuletus (kuni 10-realine) – 30 eurot
3.1.3. luulerida – 3 eurot
3.2. tõlked
3.2.1. proosa – 20 eurot standardlehekülg, s.o 1800 tähemärki
3.2.2. luuletus (kuni 10-realine) – 20 eurot
3.2.3. luulerida – 2 eurot