Käsmu fond

Statuut

1. Käsmu fond (edaspidi „fond“) on loodud Eesti Kirjanike Liidu (edaspidi EKL) juurde EKLi juhatuse 02.06.2021 otsusega. Fondi kasutamise eesmärgiks on EKLi varade säilitamine, korrashoiud ja arendamine

2. Fondi rahaliste vahendite kasutamise otstarbekuse ja ulatuse üle konkreetsetel juhtudel otsustab EKLi eestseisus juhatuse ettepanekul ja heakskiidul.

3. Fondi rahalisi vahendeid hoitakse eraldi pangakontol, mille omanik on EKL.

4. Fondi algkapitaliks on EKLi liikmete 2021. a laekunud annetused kogusummas 2525 eurot.

5. Kõigil era- ja juriidilistel isikutel on õigus teha annetusi fondi kontole. Fondi rahalisi vahendeid võidakse lisaks annetustele kasvatada veel muude ettevõtmistega (tuluõhtud, oksjonid jne). Annetusi saab teha ka sihtotstarbeliselt.

6. Konkreetse projekti jaoks saab EKL või selle allüksus fondi vahendeid kasutada maksimaalselt mahus (%), mis vastab talle kuuluva kinnisvara omandiosa suurusele. Üldjuhul eeldab fondi vahendite kasutamine vähemalt 10-protsendilist omaosalust eelarvest.

7. EKLi eestseisus võib fondi vahendite kasutamiseks moodustada toimkondi, töörühmi jt kooslusi.

8. Fondi vahendite kasutamisel järgitakse Eesti Vabariigi kehtivaid regulatsioone, sh tasutakse kõik seadusega ettenähtud maksud.

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa