Kirjastamise näidisleping


Kirjastamisleping

Käesoleva kirjastamislepingu pooled {{ fmt(autor) }} (edaspidi ‘autor’) ja {{fmt(kirjastaja)}} (edaspidi ‘kirjastaja’), keda esindab {{fmt(kirjastajaE)}}, on sõlminud autorilepingu teose “{{fmt(teos)}}” ({{fmt(teoskirjeldus)}}) kasutamiseks alljärgnevatel tingimustel.

1. Autor annab lepingu kehtivuse ajaks kirjastajale ainulitsentsi teose raamatuna trükkimiseks ja levitamiseks raamatuna eesti keeles kogu maailmas.

2. Kirjastajal on õigus kasutada katkendeid teosest teose tutvustamiseks või reklaamimiseks. Kirjastajal ei ole õigust ilma autori eelneva nõusolekuta kasutada teost muude kaupade, teenuste või ideede reklaamimiseks.

3. Kirjastajal on käesoleva lepingu alusel õigus trükkida teosest kuni {{numAndWords(fmt(eksemplare))}} eksemplari (kaasaarvatud sundeksemplarid ja tasuta jagatavad eksemplarid).

4. Teose käsikiri antakse kirjastajale üle {{ andmekandjal }} {{ formatDate(kuupaev) }}. Teose käsikiri on kirjastajale üle antud {{ andmekandjal }} {{ formatDate(kuupaev) }}. Autor kohustub teose käsikirja kirjastajale üle andma hiljemalt {{ formatDate (kuupaev) }}. Autor kohustub käsikirja kirjastajale {{ fmt(andmekandjal) }} üle andma.

5. Käesolev autorileping jõustub lepingu sõlmimise päeval ning kehtib {{ numAndWords(fmt(kehtivusaeg)) }} aastat alates lepingu sõlmimisest.

6. Käesoleva lepingu kehtivuse tähtaja jooksul ei ole autoril õigust ilma kirjastaja kirjaliku nõusolekuta kasutada teost käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud viisil ega lubada kolmandatel isikutel teose kasutamist käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud viisil.

7. Kirjastajal on õigus levitada käesoleva lepingu kehtivuse tähtaja jooksul käesoleva lepingu tingimuste alusel trükitud eksemplare ka pärast lepingu tähtaja möödumist.

8. Kirjastaja kohustub avaldama teose käesolevas lepingus ettenähtud viisil hiljemalt ühe aasta jooksul alates teose üleandmisest.

9. Kirjastajal ei ole õigust anda alllitsentse ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

10. Autoritasu suuruseks käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud õiguste eest on {{numAndWordsCurrency(fmt(tasu))}}, mis makstakse autorile hiljemalt kolme kuu jooksul pärast teose trükis väljaandmist, kuid mitte hiljem kui 12 kuu möödudes teose üleandmisest.

11. Autoril on õigus saada tasuta vähemalt {{ numAndWords(fmt(autorieksemplare)) }} teose eksemplari, mis antakse autorile üle hiljemalt autoritasu maksmise päeval.

12. Autor kohustub kirjastajale teatama oma pangaarve või aadressi muutumisest. Juhul, kui autor ei täida käesolevas punktis nimetatud kohustust, vabaneb kirjastaja mistahes autoritasu maksmisega viivitamisest tingitud viiviste või leppetrahvide maksmise kohustusest.

13. Käesoleva lepingu rikkumise korral vastutavad pooled seaduses kindlaks määratud korras.

14. Kirjastaja tohib teha teoses mistahes muudatusi ning lisada teosele teiste autorite teoseid (sealhulgas illustratsioone, eessõnu, järelsõnu) ainult autori nõusolekul. Autor on kohustatud 10 (kümne) päeva jooksul pärast vastava ettepaneku kirjastajalt saamist teatama kirjastajale, kas ta on nõus muudatustega, mida kirjastaja soovib teoses teha ja kas ta lubab lisada teosele teiste autorite teoseid. Kui autor ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul kirjastajale oma otsust teatanud, loetakse et autor on muudatustega, mida kirjastaja soovib teoses teha, ja/või teiste autorite teoste teosele lisamisega nõus.

15. Autor kinnitab, et ta on loonud teose isiklikult ning tal on õigus sõlmida käesolevat lepingut käesolevas lepingus toodud tingimustel. Autor kinnitab, et teose kasutamine käesoleva lepinguga kindlaks määratud viisil ei riku ühegi teise isiku autoriõigust.

Kirjastaja: {{fmt(kirjastaja)}}   Autor: {{fmt(autor)}}
Aadress: {{fmt(kirjastaja_aadress)}}   Aadress: {{fmt(autori_aadress)}}
    Pangaarve nr: {{fmt(pangaarve)}}

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa