English | En français | По-русски

Kevadine väljasõit Mutikule Jaan Kaplinski juurde 19. mail 2017

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon (EKLTS) on loodud 5. aprillil 2012 Tallinnas ja ühendab Eesti kirjandustõlkijaid.

Tõlkijate sektsiooni tegevuse eesmärgid on

 • edendada eesti tõlkekultuuri;
 • tõsta kirjandustõlkijate kutsemeisterlikkust;
 • väärtustada kirjandustõlkija tööd ühiskonnas;
 • kaitsta kirjandustõlkijate kutsehuvisid;
 • arendada kirjandustõlkijate koostööd nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Liikmestaatus

Eesti Kirjanike Liidu liikmetest tõlkijad saavad sektsiooni liikmeks sooviavalduse alusel. Samuti saavad sooviavalduse alusel sektsiooni liikmeks astuda Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlkepreemia laureaadid. Teistel tõlkijate sektsiooniga liituda soovijatel tuleb esitada sektsiooni juhatusele allkirjaga varustatud avaldus, millele on lisatud ilmunud tõlketeoste loetelu (vähemalt kuus raamatuna ilmunud ilukirjandus- või teadustõlget), ja kaks soovituskirja (soovitavalt vähemalt üks toimetajalt, kellega on koostööd tehtud). Liikmekandidaadi vastuvõtmise otsustab tõlkijate sektsiooni juhatus lihthäälteenamusega.

Mudelleping

EKLTS soovitab kasutada tõlkija ja kirjastuse koostöös mudellepingut (lae alla).

Kroonika 2012-2022

EN: The Literary Translators’ Section of The Estonian Writers’ Union

The Literary Translators’ Section of The Estonian Writers’ Union was founded on April 5, 2012 in Tallinn uniting Estonian literary translators.

The aims of the Translators’ Section are as follows:

 • to advance Estonian translation culture
 • to improve the translating skills of literary translators
 • to increase the appreciation of literary translation in our society
 • to protect the professional interests of literary translators
 • to develop the cooperation of literary translators both in Estonia and on international level

Membership

The translators belonging to the Estonian Writers’ Union will be given membership of the section when they apply for it. Other translators must submit a signed application to the board of the section with the list of published translations (at least six translated fiction or popular science titles) and two references (one preferably by an editor the translator has worked with). The admission of an applicant will be decided by the board of the section with a simple majority.

FR: La Section des traducteurs de l’Union des Écrivains d’Estonie

La Section des traducteurs de l’Union des Écrivains d’Estonie a été créée le 5 avril 2012 à Tallinn pour regrouper les traducteurs littéraires d’Estonie.

Les objectifs de la section:

 • promouvoir la culture de la traduction en Estonie
 • développer le niveau de professionnalisme des traducteurs littéraires
 • valoriser la profession du traducteur littéraire dans la société
 • défendre les intérêts professionnels des traducteurs littéraires
 • développer la coopération entre les traducteurs littéraires en Estonie et au niveau international

Comment devenir membre de la section?

Les traducteurs membres de l’Union des Écrivains d’Estonie seront admis sur la base d’une demande écrite. Tout autre candidat doit présenter au bureau de la section une demande dûment signée, accompagnée d’une liste de ses traductions publiées (au moins six ouvrages littéraires ou scientifiques publiés) ainsi que de deux lettres de recommandation (dont une rédigée par un réviseur ayant coopéré avec le candidat). L’admission des nouveaux membres est décidée par le bureau de la section à la majorité simple.

РУ: Секция переводчиков Эстонского союза писателей

Секция переводчиков Эстонского союза писателей создана 5 апреля 2012 года и объединяет переводчиков художественной литературы.

Цели секции

 • развивать эстонскую культуру перевода
 • поднимать профессиональное мастерство переводчиков художественной литературы
 • повышать общественную оценку работы переводчика художественной литературы
 • защищать профессиональные интересы переводчиков художественной литературы
 • развивать кооперацию переводчиков художественной литературы как в Эстонии, так и на международном уровне

Как вступить в секцию

Переводчики, которые являются членами Эстонского союза писателей, могут вступить в секцию по заявлению. Остальным желающим вступить в секцию надо предоставить правлению секции заявление с подписью в письменном виде, к которому прилагается перечень переводов (как минимум шесть опубликованных литературных или научных переводов) и две рекомендации (хотя бы одна из них желательно от редактора, с которым работал переводчик). Приём в члены секции переводчиков происходит при помощи голосования в правлении.

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding